دکتر رضا عبداللهی

1961 بازدید

دکتر رضا عبداللهیاستاد در 17  تیر سال 1315  در شهر اصفهان متولد شدند. ایشان در سال 1337  تحصیلات متوسطه را در رشته ادبی در دبیرستان هراتی اصفهان به انجام رساتده و در سال1340 در رشته تاریخ، جغرافیا و علوم تربیتی به دریافت دانشنامه ی کارشناسی از دانشسرای عالی تهران نایل شدند.

استاد عبداللهی در سال 1353، دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ علم را از دانشگاه دارام(دورهام)انگلستان دریافت کردند و در سال 1356 از پایان نامه ی دکتری خود تحت عنوان:

A history of choronology & calendar in Iran from ancient to modern times with principles of date conversion

دفاع و موفق به دریافت دانشنامه دکتری در رشته تاریخ علم از دانشگاه دارام شدند. در همین سال ایشان به عنوان هیأت علمی به استخدام دانشگاه اصفهان در آمدند  و در سال 1360 از خدمت در این دانشگاه بازنشسته شدند و از این تاریخ تا زمان حاضر، بصورت پژوهشگر مستقل به پژوهش در زمینه ی تاریخ علم پرداخته اند.

دو کتاب و مقالات تخصصی فراوانی از استاد به چاپ رسیده است و سخنرانی های بسیاری در نشستها و گردهمایی های علمی و فرهنگی داشته اند.

* فهرست آثار استاد:

کتاب تاریخ تاریخ در ایران -  موسسه ی امیرکبیر        1375،1366

کتاب تحقیقی درزمینه ی گاهشماری هجری قمری و مسیحی موسسه ی امیرکبیر       1375،1365

کتاب سه تار ساز به کوششی رضا عبداللهی،نشرنی 1373 در شناسنامه کتاب تاکید شده است.

کتاب اصفهان شهر صنعت وهنر تالیف رضا عبداللهی ورضا نوربختار   تهران 1379

کتاب Ahistory of chronology…..Durham England,1977

* مقالات:

The calendar islamic ii , Encyclopeadia Iranica Vol4.

USA668- 674 pp.

معرفی دو تقویم دائمی جدید - مجله ی گوهر   سال اول،شماره 8، 1352 ،ص ص 739_728

استخراج  مدخل سال -  رضا عبداللهی -  خاژاک درگرکوربان   مجله وحید  شماره ی 118 مهر ماه 1352 ص ص 763_747

تقویم خراجی،نشریه دانشکده ،ادبیات و علوم انسانی اصفهان    بهار 1361 ،ص ص24_1

معرفی برخی از منابع و ماخذ گاهشماری جلالی-  سمینار گاهشماری ایرانی،بهمن 1376 ،ص 16

مدخل آبان در دایره المعارف بزرگ اسلامی، جهان کتاب 136_123،1380 ص ص 6_4

آثار البانیه و مدخل بیرونی در دانشنامه ی جهان اسلام،جهان کتاب146_145،1381 ص ص 24_20

چاپ جدید آثارالبانیه،آئینه میراث، سال پنجم شماره ی 1، 1381  53_48

جایگاه علم نجوم در اصفهان دوره ی صفویه، مجموعه ی مقالات همایش اصفهان و صفویه ، 1382 ص ص 425_413

برخی از عقاید ابوریحان بیرونی درباره ی رویت هلال، مجله ی تحقیقات اسلامی سال 17_16 ،بی تا 199_185

The Achaemenid Time Reckoming , Irans Beitnag Weltzivilisationi ; Irans Conlubutia to The World Civilization Ausgabe NO 7 . pp. 2004. 103-126

The Reckoning During The Islamic Period . Iran Beitrag Zur Weltzivilisatio . Ausgabe . 2004 . NO 7 pp 241-257

گاهشماری هخامنشیان،گاهنامه شماره ی 8 ،2005 ص ص 82_61

گاهشماری هجری قمری و هجری شمسی ،گاهنامه شماره 8 ،2005 ،ص ص 229_205

ملا مظفر جنابدی منجم دوره ی صفویه ،واپسین یادگار دوران عظمت وشکوه علم نجوم در ایران ، مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگذاشت اصفهان  به کوشش فضل الله صلواتی ، تهران 1385 ،ص ص 314- 308

دوره ی 128 سالی ، کتاب ماه، علوم و فنون 15، دوره ی دوم،سال دوم، شماره سوم، پیاپی 103 تیرماه 1387 ص ص 65_49

* کتب زیر چاپ استاد:

تقویم جهانی- تحقیقات اسلامی،زیر چاپ

شیوه تعیین آغاز ماههای قمری-  تحقیقات اسلامی،زیر چاپ

انجمن نجوم آماتوری ایران با آرزوی سلامتی و بهروزی برای کلیه اساتید کشورمان و بارویکرد معرفی بیشتر این بزرگان به جوانان و نوجوانان علاقمند به دانش که سرمایه های امروز کشور عزیزمان ایران هستند، تلاش می کند تا با برگزاری نشستها و گردهمایی های علمی ،زمینه ساز محقق شدن این ایده باشد و بدون هیچگونه بودجه اختصاصی از سوی دولت و  یا مرکز خاصی به فعالیتهای متنوع و گسترده خود در طی سالهای اخیر و صرفاً با تکیه بر توفیق خداوند منان و همراهی اعضای عاشق و صمیمی خود، استمرار بخشیده است.

انجمن نجوم آماتوری ايران، با برگزاری مراسم نكوداشت برای استاد دکتر رضا عبدالهی در سال 1387 از نیم قرن تلاش علمی استاد تقدیر و برای ایشان و خانواده محترمشان آرزوی شادکامی و توفیق بیشتر را دارد.

تصاویر مرتبط


https://telegram.me/iranastronomy
هم اکنون