سيزده شهريور سالروز بزرگداشت ابوريحان بيرونی و پيشنهاد" روز ملی نجوم" از سوی انجمن نجوم آماتوری ايران است؛در اين راستا،سخنرانيهايی در مراسم بيست و سومين سال گراميداشت ياد استاد فقيد پرفسور حسابی انجام خواهد شد. شروع مراسم ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 12 شهريور در تجريش، چهاراه حسابی، شماره 47 خواهد بود    
 شنبه 14 شهريور 1394 | 21 ذي القعده 1436 | 5 سپتامبر 2015
آرشیو

هم اکنون