**فرخنده باد بر همگان مژده بهار. به اطلاع عموم علاقمندان می رساند، انجمن نجوم آماتوری ايران تا روز شنبه 15 فروردين 94 تعطيل می باشد. روابط عمومی**    
 دوشنبه 10 فروردين 1394 | 9 جمادي الثاني 1436 | 30 مارس 2015
همگام با وقايع نجومی سال1394 خورشيدی

همگام با وقايع نجومی سال1394 خورشيدی

مسعود عتیقیانجمن نجوم آماتوری ايران در هر سال ضمن تهيه گزارشی از انجام فعاليتهای علمی در سال پشت سر گذشته، اقدام به تهيه برنامه های هدف سال جديد می نمايد. در اين راستا...

تحلیل نجومی لحظه تحویل سال

تحلیل نجومی لحظه تحویل سال

در اولین روز از فصل بهار، از انطباق مرکز قرص خورشید به نقطه اعتدال بهاری نوروز ایرانی آغاز می شود و بهار طبیعت، حادث می گردد...

خورشید گرفتگی  کلی  شمالگان در 20 مارس 2015

خورشید گرفتگی کلی شمالگان در 20 مارس 2015

حمیدرضا خاکدوستدر لحظه اعتدالین که ماه خورشید را می پوشاند دسترسی به مناطق قطب شمال برای رویت گرفت که دارای خشکیهای کمی می باشد، بسیار مشکل خواهد بود.

وداع با سال 93، همراه با يك پديده جذاب نجومی

وداع با سال 93، همراه با يك پديده جذاب نجومی

مسعود عتیقیروز جمعه، بیست و نهم اسفند ماه1393، دقیقا یک روز قبل از آغاز سال نوخورشیدی 1394، خورشید گرفتگی یا کسوف رخ می دهد...

راه عشق؛ بانگاهی گذرا به عملکرد سال 93

راه عشق؛ بانگاهی گذرا به عملکرد سال 93

انجمن نجوم آماتوری ايران هر ساله اقدام به تنظيم تقويم كاری ساليانه نموده وضمن اعلام آن در پايان هر سال، خود را پاسخگوی جامعه آماتوری كشور مي داند، تا ضمن ارايه توانمنديها و تلاشهای داخلی، الگوی مناسبی ...


هم اکنون