افتخارات انجمن


به نام عزت بخش
سالهاست که در جريان حرکتهاي آماتوري، باري را بدوش گرفته ايم که توفيق الهي و مساعدتهاي اساتيد معظم و دوستان نجومي باعث شده است که تا به حال اين راه را ادامه داده و تا روزي که نظر لطف خداوندي تعلق بگيرد به اين راه ادامه خواهيم داد.
طي اين ساليان بدون توجه به برخي گفتارها و شنيدارها به راه مقدس خود اعتقاد داشته و داريم و خوشبختانه صداقت و صميميت حرکت، در دل کليه صاحبدلان عاشق آسمان و نجوم جاي گرفته و از پشتيباني اساتيد، آماتورهاي عاشق و خيل مراکز معتبر برخوردار بوده ايم. هر چند قصد نداشتيم تا الطاف  بزرگان اين طريق  به انجمنن جوم آماتوري ايران را در سايت منعکس نماييم اما بسياري از ياران و همسفرانمان مصرانه خواستند تا براي روشن شدن اذهان و تکميل دلايل منطقي حقانيت حرکت هاي انجمن نجوم آماتوري ايران  طي بيش از يك دهه اخير، بخشي را تحت عنوان "افتخارات انجمن" در سايت منعکس نماييم و ما براي نشان دادن توجه هميشگي خود به پيشنهادات و انتقادات اعضا، اين مهم را به انجام رسانده و ضمن آنکه اين کار را تشکري از بزرگان پشتيبان فعاليتهاي انجمن مي دانيم و اميدواريم شاهد حرکتهاي کاملاً حساب شده و منطقي درپژوهشها وگامهاي مشترک بين آماتورهاي اين رشته و گروههاي آن باشيم. چرا که حجت بر همگان با مشاهده اين تقديرها تمام شده و غافلان جدا از قافله نجوم آماتوري کشور بايد بدانند که انجمن به سوي همه دست دوستي دراز نموده و هيچگونه تضاد منافعي با ديگر مراکز نداشته و ندارد و اعتقاد دارد با شکستن انحصار در حرکتهاي آماتوري نه تنها پتانسيلهايي به اين جمع اضافه شده بلکه قدرت انتخاب و رقابت سالم براي ارايه فعاليت بهتر را امکان پذير سازد . عمل به اين گفتار در سايت و سياستهاي به اجرا در آمده انجمن نجوم آماتوري ايران بخوبي قابل درک است. بهتر است در قرن 21 با تلاشي افزون تر به سوي تجديد عظمت ايران در تکرار تاريخ اقتدارمان درعلم نجوم بپردازيم و فرصتها را براي تضعيف ديگران و يا پاسخ به موضوعات پيش پاافتاده مطرح شده، تلف نکنيم، چراکه اگر نيت مثبت وجود داشته باشد مراکز و يا آماتوري که صحيح عمل نکند را مي توان با ارتباط دوستانه و پيشنهاد جايگزين براي حرکتهاي نامطلوب احتمالي هدايت نمود و نبايد با قهر و برخوردهاي خصمانه به اين مشکلات دامن زد و افراد با منطق بالا بويژه جوانان شيفته آسمان بخوبي اين موضوع را لمس نموده و با شناخت بيشتر، خودشان در پايان دادن به اين مسائل، پيشگام شده و مي شوند.

با بهترين آرزوها مسعود عتيقي مدير انجمن نجوم آماتوري ايران

تقدير يك دهه تلاش از سوي انجمن نجوم ايرانانجمن نجوم ايرانمرکز تحقيقات استراتژيکرصد خانه ابن صلاح همداني

مهد کودک راه رشدپژوهشسراي شهرياردانشگاه تهران

دبيرستان هوانوردياعضا انجمنسازمان فرهنگي هنري شهرداري

صدا و سيما ، شبکه تهرانانجمن فيزيک کرجمرکز علوم و ستاره شناسي تهران

سال جهاني نجوم در
دانشگاه علم وصنعت اراك
طولاني ترين كسوف قرن در دانشگاه خليج فارس بوشهراولين شب رصدي در دانشگاه آزاد فراهان
https://telegram.me/iranastronomy
هم اکنون