*** قابل توجه ثبت نام کنندگان دوره های آموزشی انجمن؛ بزودی کلاسهای ستاره شناسی مقدماتی و اخترشناسی رصدی آغاز خواهد شد. واحد آموزش***    
 شنبه 25 آذر 1396 | 27 ربيع الاول 1439 | 16 دسامبر 2017
مسير :
»
»
»
جابجايي زمين راهکاري براي خنک کردن آن!

جابجايي زمين راهکاري براي خنک کردن آن!
دوشنبه 12 مهر 1389 - 01:30 | شاخه : | 1571 بازدید | 0 دیدگاه
عليرضا اسنجاني-  
دانشمندان و ستاره شناسان سازمان فضايي ناسا طرحي براي بهبود وضع گرماي زمين و نجات دادن اين خانه خاکي ما از خطر نابودي ارائه دادند که شگفت جهانيان را بر انگيخت. آنان براي اين مشکل راهکار جابجايي مدار زمين را ارائه کردند. بر طبق اين راهکار(که البته بسيار بلند پروازانه است) مدار زمين را در مسير حرکت زمين به دور خورشيد که به کمربند سبز معروف است اندکي جابجا کنند تا زمين را از گرماي خورشيد موقتا محفوظ دارند همچنين 6 بيليون ( ميليارد ) سال نيز بر عمر اين کره خاکي بيفزايند.
تئوري ارائه شده از جانب اين دانشمندان بدين شکل بود که اگرجسمي در ميدان گرانش جسمي بزرگتر باشد اگر از سرعت مداريش کاسته شود بر طبق قوانين نيوتن و يا در نسبيت عام براي حفظ مدارش گرد ميدان گرانش مبدا، اندکي از ميدان گرانش فاصله گرفته و به عقب خواهد رفت که اين ميزان حرکت دقيقا رابطه مستقيم با ميزان کاهش سرعت آن جرم دار. بدين ترتيب اگر از سرعت مداري زمين به دور خورشيد به گونه اي بتوان کاست، از خورشيد فاصله خواهد گرفت. اين تئوري شايد در ديد اول عجيب به نظر برسد اما با توجه به قوانين فيزيک در مانور قلاب سنگ چندان دور از دسترس نخواهد بود. بر طبق اين قوانين اگر جرمي بزرگ را با سرعتي مشخص از کنار زمين عبور دهيم، با عبور از نزديکي زمين و قرار گرفتن در ميدان گرانش آن مقداري از انرژي مداري زمين را گرفته، به دور آن چرخيده که باعث افزايش سرعت مداريش مي شود و در خلاف جهت حرکت اوليه خود پرتاب مي شود. حال اگر اين ميزان افزايش سرعت مداري جسم به گونه اي باشد که سرعت مداري زمين را به اندازه کافي کاهش دهد زمين مقداري در کمر بند سبز به عقب خواهد رفت و به دليل گرفتن فاصله از خورشيد مقدار دماي سطحي کره کاهش خواهد يافت.
دکتر لاگلاين ( Laughlin ( از مرکز تحقيقاتي ناسا در ارتباط با اين پروژه مي گويد که مي توان با نزديک کردن يک سيارک يا دنباله دار يا شهاب سنگ که داراي جرم مورد نظر است به مدار زمين و عبور دادن آن از نزديکي اين کره  باعث کاهش سرعت مداري زمين گشت. حتي اگر مقدار جرم مورد نظر کمتر از آن باشد که در بار اول باعث کاهش چشم گير انرژي مداري زمين گردد ميتوان اين کار را با يکي از سيارات کيوان يا برجيس ادغام کرد که مداري بيضي شکل با مرکزيت دو سياره( زمين و زحل يا مشتري ) تشکيل داد و در اثر تکرار عبور اين جرم از جوار زمين کم کم باعث کاهش انرژي زمين در مدارش گردد. بدين دليل از سيارات کيوان يا برجيس مي توان استفاده کرد که داراي جرمي بزرگ بوده و سيارک يا دنباله دار تاثير چنداني در مدار گردششان نخواهد داشت. اين کار نياز به تکنولوژي خاصي نخواهد داشت، با استفاده از بمب هاي شيميايي و انفجار آنان در نزديکي جرم مورد نظر بر طبق قانون سوم نيوتون مي توان مسير سياره را در خلاف جهت نيروي وارده به آن تعيين کرد و به مدار مورد نظر رساند.
 
اما اين ايده عاري از خطرات و ريسک هاي قابل توجه نيست. اين طرح نيازمند محاسبات بسيار دقيق و همه جانبه دارد که بتوان با تکيه بر آن تمامي شرايط احتمالي را در نظر کرفت و پياده سازي کرد، به گونه اي که کوچکترين خطايي رخ ندهد. اگر اين جرم بزرگ با سرعتي که برايش تعريف گشته در اثر خطا در محاسبات به زمين برخورد کند باعث نابودي آن مي گردد. انفجار بمب ها خارج از زمان تعريف شده، آزاد شدن انرژي بيش از حد توسط آنان از عوامل انحراف اين جرم و برخورد آن با سطح زمين خواهد بود.
اما سرنوشت ماه قمر زمين چه خواهد شد، به محض ورود سيارک يا دنباله دار به مدار زمين تاثير مستقيم در مدار گردش ماه خواهد گذاشت که باعث خروج ماه از مدارش مي شود. در خوشبينانه ترين حالت و در صورت عدم برخورد ماه با زمين، براي هميشه از مدار زمين دور خواهد شد که در مقابل خطرات احتمالي ديگر چندان به چشم نمي آيد.
در ديد کلي اين تئوري نا شدني و غير قابل اجرا نيست، اما بيش از تاثيرات مثبت خطرات موجود در آن مورد بحث و مطالعه مي باشد. خطراتي که به معناي حيات بشر در کره زمين مي باشد. آيا واقعا مي توان روزي زمين را در کمربند سبز به عقب راند و آن را از خطر گرماي شديد نجات داد؟