سالروز رحلت پيام آور اخلاق و مهربانی حضرت محمد(ص)؛ شهادت سمبل بخشندگي و گذشت امام حسن مجتبي(ع) و شهادت امام رضا(ع) بر دوستداران و رهروان واقعي اين بزرگواران تسليت باد. روابط عمومي    
 چهارشنبه 1 آذر 1396 | 3 ربيع الاول 1439 | 22 نوامبر 2017
مسير :
»
»
»
نگاهي به هلال رمضان 1428 - قسمت دوم

نگاهي به هلال رمضان 1428 - قسمت دوم
چهارشنبه 18 دي 1387 - 19:25 | شاخه : | 6620 بازدید | 0 دیدگاه


 
پيرو مطلب قبلي ، بدينوسيله نظرات شخصي خود را در خصوص وضعيت رويت پذيري هلال در روز براي هلال رمضان 1428 ، عرض مي نمايم. قبل از اعلام اين نظر ، بهتر است به روشي که در اين باره مورد استفاده قرار داده ام بصورت بسيار خلاصه اشاره کنم. پايه ي اظهار نظر بنده بر رکوردهاي حدي رويت هلال در روز ( آنچه که تاکنون بدست آمده است ) و نيز باور اين نکته که در رصد هلال ( همانند بسياري از مسائل آزمايشگاهي فيزيک و شيمي ) ، بشرط وجود شرايط مساوي ، بايد منتظر بدست آمدن نتايج يکساني باشيم ، استوار است.
بر اين اساس و با توجه به مقايسه مختصات هلال رمضان ( مطابق جداول شماره 2 و 3 نامه قبلي ) با رکوردهاي حدي رويت هلال در روز ، به اعتقاد اينجانب ، رويت هلال رمضان 1428 در روز چهارشنبه 21 شهريور 1386 برابر با 12 سپتامبر 2007 و تقريبا" در تمامي پهنه ايران مقدور بوده است. دلايل اين اظهار نظر بشرح زير است :

الف ) بررسي جدائي زاويه اي و ضخامت بخش مياني هلال

براي بررسي رويت پذيري هلال پس از غروب خورشيد ، تعداد زيادي از پارامترهاي هلال بايد مد نظر قرار گيرد. پارامترهايي نظير ارتفاع هلال ، جدائي زاويه اي ، اختلاف سمت ، فاز ، ضخامت بخش مياني هلال ، مدت مکث ، فاصله زمين تا ماه ، عرض دايرة البروجي ماه و ..... هر يک تاثير خاص خود را بر رويت پذيري هلال ميگذارند. اما وقتي رويت پذيري هلال در روز مورد بررسي قرار ميگيرد ، بسياري از اين پارامترها بي تاثير و يا بسيار کم تاثير خواهند شد. در نقطه مقابل ، نقش دو پارامتر ، بسيار پر رنگتر از قبل ميگردد. اين دو ، جدائي زاويه اي ماه و خورشيد و نيز ضخامت بخش مياني هلال هستند. در مقايسه اين دو مشخصه ي هلال رمضان 1428 با رکوردهاي حدي رويت در روز با چشم مسلح ، نکات زير قابل ذکر است :
1- هر چند که رکوردهاي حدي رويت هلال در روز با چشم مسلح در اختيار جناب آقاي محسن شريفي است و ايشان با رصد هلال شامگاهي ربيع الثاني 1427 ، دو حد نصاب جدائي زاويه اي و ضخامت هلال را به نام خود به ثبت رسانده اند اما از آنجا که ممکن است بين کارشناسان و تحليل گران هلال در مورد اين رصد اتفاق نظر وجود نداشته باشد ، ضمن عرض پوزش از جناب آقاي شريفي ، براي چند لحظه توجه خود را بر روي رکوردهاي حدي رتبه دوم و سوم معطوف ميکنيم و با استفاده از آن به تحليل وضعيت رويت هلال رمضان در روز مي پردازيم. در همين جا بايد به اين نکته نيز اشاره کنم که هر چند سوابق رصدي جناب آقاي شريفي ، براي اثبات مدعاي ايشان در رويت هلال شامگاهي ربيع الثاني 1427 کفايت ميکند ولي اگر به اين مهم هم قناعت نکنيم ، رصد هلال صبحگاهي ربيع الثاني 1428 توسط جناب آقاي احمديان ، مهر تاييد دوباره اي براي رصد جناب شريفي است.
2- مختصات مندرج در جداول 2 و 3 نشان ميدهد جدائي زاويه اي هلال رمضان چه در زمان برابر شدن ارتفاع ماه و خورشيد و چه در زمان قرار گرفتن ماه در بيشترين ارتفاع از افق ، حتي از رکورد رتبه سوم جدائي زاويه اي هلال در روز با چشم مسلح ( شامگاهي صفر 1428 – جناب احمديان ) بيشتر است.
3- هلال رمضان 1428 نسبت به چهار هلالي که مبناي رکوردگيري قرار گرفته اند ( جدول شماره 1 ) در فاصله دورتري از کره زمين قرار گرفته بود. بنابراين جدائي زاويه اي نميتواند به تنهائي مبناي مقايسه هلال رمضان با چهار هلال مذکور قرار گيرد. پر واضح است که تاثير اوج و حضيض مداري ماه ، در رويت هنگام روز ، فقط به تفاوت ضخامت بخش مياني هلال محدود ميشود. اين تاثير در مورد رويت هلال در شامگاه ، علاوه بر ضخامت بخش مياني ، بر روي مدت مکث نيز تاثيرگذار است. مختصات مندرج در جداول 2 و 3 نشان ميدهد بجز شهر سراوان ( زمان قرار گرفتن ماه در بيشترين ارتفاع از افق ) ، در ساير موارد جداول 2 و 3 ، ضخامت بخش مياني هلال رمضان از رکورد رتبه سوم ضخامت بخش مياني هلال در رصد هلال در روز با چشم مسلح ( شامگاهي صفر 1428 – جناب احمديان ) بيشتر است. در شهر سراوان هلال رمضان در حدود 6 ثانيه قوسي از رکورد سوم ضخامت بخش مياني هلال ، باريکتر است اما به همين اندازه از رکورد رتبه دوم ضخيمتر بوده است.

مقايسه بالا بخوبي بيانگر اين است که هلال رمضان 1428 چه از نظر جدائي زاويه اي و چه از نظر ضخامت بخش مياني هلال ، وضعيت مناسبتري نسبت به رکوردهاي رتبه اول تا سوم رويت هلال در روز با چشم مسلح داشته است. حال به موضوع مهم ديگري که در اين رصد حائز اهميت است مي پردازيم.

ب ) بررسي ارتفاع هلال

اثر شکست نور در جو باعث ميشود که رويت هلال در ارتفاع پايين ، دشوارتر از زماني باشد که هلال در ارتفاع بالاتري از افق قرار دارد. در مورد رويت هلال در روز ، به اين مهم بايد کنتراست نور هلال نسبت به زمينه آسمان را نيز اضافه کنيم. در هنگام روز ، هر چه از افق به سمت سرسو حرکت ميکنيم ، آسمان آبي تر و شفاف تر خواهد شد. بنابراين ، مقايسه ارتفاع هلال رمضان از افق ( در زمانهايي که احتمال رويت آن ميرود ) با رکوردهاي حدي رويت هلال در روز ضروري خواهد بود. اين مقايسه نشان ميدهد :

1- کمترين حد ارتفاع ماه از افق در رويت هلال هنگام روز ، مربوط به رصد هلال شامگاهي صفر 1428 توسط آقاي احمديان و به ميزان 43.897 درجه است. هلال رمضان 1428 در زمان قرار گرفتن در بيشترين ارتفاع از افق و در هر پنج نقطه شاخص ، ارتفاعي به مراتب بيشتر از اين حد دارد (جدول شماره 3).
2- برخي از اساتيد گرانقدر و تحليل گران ارجمند هلال معتقدند، مناسبترين زمان براي رويت هلال در روز ، زمان برابر شدن ارتفاع ماه و خورشيد از افق است. چنانچه بر اين اساس به بررسي ارتفاع هلال رمضان بپردازيم خواهيم ديد که از پنج نقطه شاخص اوليه ، ارتفاع هلال در سه نقطه ( اصفهان ، سراوان و آبادان ) بيشتر از ارتفاع هلال در رصد هلال شامگاهي صفر 1428 است و در دو نقطه شاخص ديگر ( سرخس و اروميه ) اين ارتفاع به ترتيب 2.131 درجه و 3.486 درجه از رکورد حدي فوق الذکر کمتر است اما بايد توجه داشت که در همين زمان و در اين دو نقطه ، ضخامت بخش مياني هلال از رکورد ثبت شده در رصد هلال شامگاهي صفر 1428 بيشتر است و اين موضوع ميتواند بخشي ( ولو اندک ) از تاثير کم شدن ارتفاع را جبران کند.
3- در اين مقايسه و براي سهولت در کار ، تعداد نقاط شاخص در کمترين ميزان ممکن انتخاب شده و از طرف ديگر فاصله اين نقاط از هم بسيار زياد است. براي بررسي وضعيت ارتفاع هلال رمضان ( در زمان برابر شدن ارتفاع ماه و خورشيد ) بهتر است نگاهي نيز به مختصات اين هلال در تهران بياندازيم. در ساعت 14:31 روز چهارشنبه 21 شهريور و در تهران ، ارتفاع ماه 43.256 درجه ، ارتفاع خورشيد 43.241 درجه ، جدائي زاويه اي 10.652 درجه و ضخامت بخش مياني هلال 0.26 دقيقه قوسي بوده است. ملاحظه ميشود که در تهران و در مقابل 24 ثانيه قوسي ضخيمتر بودن هلال نسبت به هلال شامگاهي صفر 1428 ، ارتفاع هلال تنها 0.641 درجه کمتر از رکورد حدي مذکور است.

از جمع بندي موارد مطرح شده در بند الف و ب ميتوان به اين نتيجه دست يافت که هلال رمضان 1428 از جميع جهات قابل مقايسه با رکورد رتبه سوم رويت هلال در روز با چشم مسلح است و بنابراين ميتوان پيش بيني کرد که در شرايط مساوي جوي ( همانند شرايط جوي رصد هلال شامگاهي صفر 1428 – آقاي احمديان ) ، اين هلال تقريبا" در تمامي پهنه ايران و با استفاده از ابزار مساوي ( تلسکوپ 8 اينچ و قويتر ) قابل رويت بوده است.

با احترام
عليرضا بوژمهراني
3 مهر 1386
 


اشتراک گذاری در:

بیان دیدگاه

- لطفاً نام و دیدگاه‌ خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- سایت انجمن نجوم آماتوری ایران مجاز به ویرایش ادبی دیدگاه‌ها است.
- دیدگاه‌هایی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی و موارد مغایر با قوانین کشور باشند منتشر نخواهند شد.
- دیدگاه‌ها پس از تأیید منتشر می‌شوند.
نام:(اجباری)
رایانامه:(اجباری)
دیدگاه:

کد امنیتی:
(از چپ به راست)
https://telegram.me/iranastronomy
هم اکنون